Les cours

Tamsertit tettili mi ara d mlilen sin imesla. Yiwen ger sin-nni ikeccem deg wayeḍ, ttaken-d s umata imesli ussid.

Amyag d aferdis d-yesskanayen tigawt nexdem, taɣara neɣ addad n kra tɣawsa. Amyag yebḍa ɣef sin isufar : amyag amagnu d wemyag n tɣara.

Arbib d awal i d-yeskanayen ayla, taɣara, neɣ kra n ṣṣifa yellan deg yisem. Tigti n yerbiben ttusilɣen seg yemyagen n tɣara, imi d ineggura-agi i d-yeskanayen taɣara n tɣawsa.

Amernu d awal yellan d armeskil. D awal yettbeddilen anamek n wemyag neɣ n yisem.

Anagar sin yismawen imezwura, nesseqdac ismawen n wemḍan i d-yekkan si taɛrabt. Ma yella d ismawen n tmaziɣt, ttwaseqdacen kan di kran n waẓiyen am Itergiyen, Icelḥiyen, Imẓabiyen...

Nesseqdac-iten i wakken a d-nesken neɣ a nwehhi ɣer kra n tɣawsa.

Présentatifs

Nesseqdac awal aql d ha/a, aql tettusexdam i wudem 1ru d wis 2 (asuf d wesget), ma yella ha yettusseqdac d wudem wis 3 (asuf d weget). Les présentatifs nesseqdac-iten s yewṣilen usriden n wemyag (wali tamsirt : Imqimen udmawanen)

udem présentatif
asuf 1ru aql-i, -iyi
wis 2 ml. aql-ak, -ik
wis 2 nt. aql-akem, -ikem
wis 3 ml. ha-t
wis 3 nt. ha-tt
asget 1ru aql-aɣ
wis 2 ml. aql-aken, -iken
wis 2 nt. aql-akent, -ikent
wis 3 ml. ha-ten
wis 3 nt. ha-tent

Nesseqdac tizelɣiwin n tnila id d in d wudem 1ru d wis 2, i wakken a d-nesken lqerb neɣ lbeɛd n tɣawsa uɣur nettwehhi. Ma yella udem wis 3, nesseqdac-as tizilɣiwin : a deg wasuf, i deg wesget; akken daɣen i nesseqdac tizelɣiwin n tnila: id d an.

Amedya

- aql-ik-id
- aql-akem-in
- ha-ten-i, ha-ten-id, ha-ten-aya
- ha-t-a, ha-t-aya
- ha-t-an

Irbuda (Indéfinis)

D awalen ur d–neskanay ara kra n tɣawsa ibanen, s lxilaf n imeskanen. Ayen yerzan ineggura-agi, taɣawsa i d-neskanay nessen-itt. Irubda am imeskanen sɛan daɣen : irubda ilelliyen (d imqimen) d irubda irbiben (yiwen i yellan)

Irubda irbiben :

Yiwen kan i yellan, d awal nniḍen, d arabdu arbib yellan d armeskil.

Amedya :

nettmeslay ɣef temsalt nniḍen (ur tban ara), mačči ɣef temsalt-nni (tban, tettwassen) n yiḍelli.

Irubda imqimen :

arabdu
asuf ml. wayeḍ, win nniḍen
nt. tayeḍ, tin nniḍen
asget ml. wiyaḍ, wid nniḍen
nt. tiyaḍ, tid nniḍen

Irubda nniḍen :

acemma
albeɛḍ
ayennat
kra
kull, kul
winnat, tinnat
akk
ay, i, a
ḥedd
yiwen, yiwet
medden
yal, yall

Imattaren (Interrogatifs)

anwa
anta
anwi
anti
wi
iwimi, umi, iwumi
s wacu
i wacu
deg wacu, seg wacu, ɣef wacu
wuɣur, uɣur
wukud, ukud
acu, dacu
acimi, acuɣer, acuɣef, ayen, ayɣer
ɣef way deg
deg way deg
seg way deg
s way s

Imassaɣen (Relatifs)

Llan seg imattaren wid yettusseqdacen daɣen d imassaɣen : iwumi, s wacu, uɣur, ...

Ha-ten-id wiyaḍ :

amassaɣ amedya
i, ay netta i t-yebdan
deg, ideg, deg way axxam ideg yella, n uḍegga
s, is, s way tareggeɣt s ways i t-yewwet meqqret
si, seg, iseg, seg way taddart si d-yusa tebɛed
ɣef, iɣef, if, (ɣe)f way iswi iɣef kkaten zemren a t-awḍen
ɣur d xali-s wergaz ɣur yensa iḍelli
s nnig
s ddaw
ɣer, iɣer ulay tagadeḍ, imdanen iɣer yerra d iḥbiben-nneɣ

Tinzaɣ

talɣa i nesseqdac d yisem talɣa i nesseqdac d wemqim awṣil amedya
d yid- ddiɣ d gma, ddiɣ yid-s
deg/g/di deg- lliɣ deg wexxam, lliɣ deg-s
s yis- ččiɣ s teflut, ččiɣ yis-s
ɣer/ar ɣer- truḥ ɣer yimawlan-is, truḥ ɣer-sen
s - (ɣer) yuɣal-d s axxam
ɣur ɣur- nsiɣ ɣur jeddi, nsiɣ ɣur-s
ɣef/f fell- nuli ɣef ṣṣur, nuli fell-as
ger gar- tekker ger Mennac d Ɛli, tekker gar-asen
seg/si/g seg- yuɣal-d si tmurt, yuɣad-d seg-s
ddaw/seddaw ddaw-/seddaw- iɛedda seddaw webrid, iɛedda seddaw-as
nnig/sennig nnig-/sennig- tekka sennig webrid, tekka seddaw-as
am ur tettusseqdac ara d wemqim awṣil teqqim am temɣart
i ur tettusseqdac ara d wemqim awṣil yefka akal i lǧameɛ
ar - ar azekka a d-iban lexbar-is
n ur tettusseqdac ara d wemqim awṣil d amdun n taddart
deffir/zdeffir deffir-/zdeffir- ffren deffir umadaɣ, ffren deffir-s
zdat zdat- yezwar zdat tqeḍɛit lmal, yezwar zdat-s
Tamawt :
  • Tamsertit yettilin ger tenzeɣt d yisem ur tt-nettaru ara.
    amedya : [idrimen ggwergaz] nettaru : idrimen n wergaz
  • Isem deffir n tenzeɣt yettili deg waddad amaruz ḥaca tinzaɣ: s, ar
    amedya : lliɣ deg wexxam, iteddu s axxam, aql-i da ass-a d uzekka, arǧu ar azekka
  • Tinzaɣ ur ttwaqqanent ara ɣer yisem s ucuddu

Tizelɣiwin n tuqqna (Conjonctions de coordination)

tazelɣa tuqqna amedya
abeɛda
ahat ahat yewweḍ lawan-agi
ammar
ardeqqal a d-yini awal ardeqqal ad yuɣal deg-s
ardmani
dɣa dɣa mi t-iwala imiren i tecɛel deg-s tmess
daɣ, daɣen, diɣen
daɣnetta
(ḥ)qaḥqa ruḥent ḥqaḥqa a d-aɣent, nutenti bɣant kan ad ffɣent
i i temsalt-nni n Muḥ, amek ara tt-nefru ?
ihi
ini
la ... la
ladɣa
(la)meɛna
meḥsub
meqqar kečč meqqar tesɛiḍ s wacu ara tqableḍ uma d nekk ulac !
neɣ
niɣ
nnaqal, nniqal
ugar
(wa)lakin
wannag, wamag
waqila
yak
yerna
ziɣ, ziɣen, ziɣemma, ziɣenni ḥesbeɣ ad yeṭṭef deg wawal-is, ziɣenni d axeddaɛ
zuni, zunik zuni mṣalaḥen, ufudenni yennulfa-d d lekdeb
ɛni(ɣ) imi tɣesbeḍ akka, ɛni ad inigeḍ

Tizelɣiwin n usentel (Conjonctions de subordination)

tazelɣa usentel amedya
akken, seg wakken
akken, i wakken, bac, bac akken
akter
amzun
aqell
ar
ar asmi
ar, ar d
armi, alarmi, alammi ur d-yi-yettali wawal alamma sliɣ-ak-d
axaṭer, ɛlaxaṭer
belli
imi
lemmer, limmer, lammer, mer
lukan
mi akken
ma ulac
ma
mi, mti, asmi
segmi, seg wasmi segmi yeǧǧa tameṭṭut-is ur yufi rray-is
siwa ma, ala ma, ḥaca ma
umbeɛd
uqbel uqbel ara tmeslayeḍ wzen lehdur-ik
xas, ɣas, ɣas ma

Ameskan « d »

Tazelɣa n usiwel (particule d’appel)

Amedya :
d amcic
welleh ar d netta
welleh ma d netta
Tamawt :

Ur ilaq ara ad nessexleḍ ger umeskan d yakk d tzelɣiwin-agi :
- tazelɣa n tnila d
- tanzeɣt d
- tazelɣa i nesseqdac tikwal uqbel wemyag d umaɣun, ama deffir n ur neɣ i

Amedya :
ur d as-nniɣ ara
netta i d as-yennan

Prédicatifs

ulac, ulaḥedd
ulanda
ulansi
ulayɣer
ulamek
berka
kifkif
mazal
fiḥel
d ir
d lɛali

Interpellatifs

yya, yyaw/yyat, yyamt
arwaḥ, arwaḥe(w)t, ...
ɣur-k, ɣur-m, ...
ttxil-k, ttxil-m, ...